Nieuws

Onze standpunten: Open bestuur (9)

In de visie Ruimte van de nieuwe gemeente Het Hogeland wordt omschreven hoe de gemeente wil omgaan met de inwoners en initiatieven. GroenLinks kiest voor een open manier van besturen. De gemeenteraad geeft de kaders aan voor het beleid, maar daarbinnen is veel ruimte voor inbreng van burgers en maatschappelijke organisaties. GroenLinks wil de lokale democratie hernieuwd vormgeven op basis van drie thema’s: burgerkracht, overheidsparticipatie en gemeenschapskracht.

  Lees verder

  Onze standpunten: Gezonde landbouw en visserij (8)

  De voortgaande schaalvergroting en intensivering van de landbouw heeft negatieve effecten op natuur, landschap, milieu. Er is te weinig aandacht voor de gevolgen daarvan voor mens, dier, natuur en landschap. GroenLinks streeft naar duurzame, natuurinclusieve landbouw.

  In Lauwersoog zijn verschillende initiatieven voor een duurzame visserij. GroenLinks juicht dat toe.

   Lees verder

   Onze standpunten: Vervoer (7)

   GroenLinks vindt dat schone vervoersmiddelen zoals trein, bus en fiets moeten worden gestimuleerd. Op dit moment liggen er plannen voor het aanpassen van de centra van Bedum, Winsum en Uithuizen. Deze dorpscentra moeten autoluw worden, de identiteit van de dorpen moet in stand blijven en ze moeten een groen aanzicht krijgen: ook aantrekkelijk voor recreatie en toerisme.

    Lees verder

    Onze standpunten: Armoede (6)

    In een rijk land als Nederland zou armoede niet moeten voorkomen. Armoedebestrijding is belangrijk voor mensen met een bijstandsuitkering, maar ook voor mensen die werken en onder het minimumloon betaald krijgen of onvoldoende verdienen om mee te kunnen doen. Belangrijk is vroegtijdig signaleren van problemen, laagdrempelig advies, adequate hulpverlening of begeleiding bij schulden.

    Lees verder

    Onze standpunten: Onderwijs (5)

    In de gemeente Het Hogeland is het belangrijk dat in zoveel mogelijk dorpen tenminste één (brede) basisschool aanwezig is. Het aantal leerlingen wordt kleiner: samengaan is een goede mogelijkheid voor behoud van de school en de kwaliteit van het onderwijs. Het werkt bovendien verbindend wanneer kinderen uit gezinnen met verschillende levensovertuigingen samen naar school gaan. Wij zijn daarom voor samenwerkingsscholen. Het zijn echter de schoolbesturen die hierover beslissen, niet de gemeente.

    Lees verder

    Onze standpunten: Duurzaam economisch perspectief (4)

    Er moet worden geïnvesteerd in een duurzaam economisch perspectief. GroenLinks ziet daarbij veel kansen voor extra werk. Er zal ingezet moeten worden op circulaire economie, innovaties en energietransitie.

    We zien dat snelle ICT-verbindingen bedrijvigheid en werkgelegenheid bevorderen. Voor de vele kleinschalige ondernemingen en zelfstandigen in het buitengebied zijn goede ICT-verbindingen een voorwaarde.

     Lees verder